Mijn kleine lettertjes

op leesbaar formaat

Algemene voorwaarden advies

Op advieswerkzaamheden bij projecten verklaren wij de DNR 2015 van toepassing. Voor aansprakelijkheid hanteren wij de beperking van aansprakelijkheid zoals gesteld in artikel 11 uit onze “Algemene voorwaarden advies organisatie-ontwikkeling”.

 

Algemene voorwaarden advies organisatie-ontwikkeling
1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering tussen Jurjus Beheer B.V. (hierna Louis Jurjus) en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offerte
De offerte van Louis Jurjus is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van een opdracht heeft verstrekt.
Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door Louis Jurjus uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd. In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3. Uitvoering van de opdracht
Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt Louis Jurjus zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Louis Jurjus zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Terbeschikking stellen van informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Louis Jurjus nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Louis Jurjus betrokken (zullen) zijn.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
De door Louis Jurjus in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.

6. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium zoals in artikel 5 genoemd wordt maandelijks of driemaandelijks in rekening gebracht, afhankelijk van de duur van de opdracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.

7. Wijziging van de opdracht cq. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Louis Jurjus de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Duur van de opdracht
De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde termijn, tenzij dit onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt heeft Louis Jurjus de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Louis Jurjus worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Louis Jurjus verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Louis Jurjus zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Louis Jurjus vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Louis Jurjus mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Louis Jurjus behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht

10. Vertrouwelijkheid cq. geheimhouding
Louis Jurjus is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Louis Jurjus zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Louis Jurjus aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Louis Jurjus, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid
Louis Jurjus is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Louis Jurjus verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Louis Jurjus van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Louis Jurjus voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen met een maximum van € 50.000,= (excl. BTW). Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden met een maximum van € 50.000,= (excl. BTW). Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Testimonials

 • “Grip op mijn projecten”

  Het persoonlijke contact met en door Louis, en de no-nonsens benadering.
  Het in praktijk brengen van SCB door “leren door te doen” en (open deur:) wanneer je gemotiveerd bent en ervoor openstaat, leer je het meest.

  Wim Noordhoff Contractmanager Gemeente Amersfoort
 • “Ik werk effectiever en heb meer grip op mijn project”

  Het werken met een coach maakt mij bewust van mijn handelen bij het aansturen van mijn projecten, hierdoor werk ik effectiever. Louis helpt me de juiste vragen te stellen en werk te delegeren, zodat ik meer aandacht heb voor de grote projectrisico's

  Jelle Jonker Projectleider Realisatie Havensteder
 • Gemiddelde beoordeling
  9 0

  Dit zeggen deelnemers over mij

Pick my brain